ที่ชื่อสกุลวุฒิการศึกษาตำแหน่งระดับเงินเดือนประจำแผนกวิชาหน้าที่พิเศษ---|---
1 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม (วิศวกรรมโทรคมนาคม) ครู Tel.083-3492907   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php