ที่ชื่อสกุลวุฒิการศึกษาตำแหน่งระดับเงินเดือนประจำแผนกวิชาหน้าที่พิเศษ---|---
1 นายธนัช  ศรีเมือง ค.อ.บ. อุตสาหการ,ศษ.ม.บริหารการศึกษา ครู 093-3322966   เทคนิคอุตสาหกรรม
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php