ที่ชื่อสกุลวุฒิการศึกษาตำแหน่งระดับเงินเดือนประจำแผนกวิชาหน้าที่พิเศษ---|---
1 นายวัชระ เบ้าเฮือง ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ครู โทร.0832820182   ช่างกลโรงงาน
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php