ที่ชื่อสกุลวุฒิการศึกษาตำแหน่งระดับเงินเดือนประจำแผนกวิชาหน้าที่พิเศษ---|---
1 นายวัลลภ โพธิ์ใบ ศศ.บ. วัดและประเมินผลการศึกษา ครู 089-6171320   ช่างอิเล็กทรอนิกส์
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php