ที่ชื่อสกุลวุฒิการศึกษาตำแหน่งระดับเงินเดือนประจำแผนกวิชาหน้าที่พิเศษ---|---
1 นางสุชัญญ์ญา ชะลูด คอ.บ.สถาปัตยกรรม ครู โทร.081-9652419   เทคนิคสถาปัตยกรรม
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php